ZOBACZ JAK DZIAŁA KONFIGURATOR!
PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Firma:
STRIGMA
Adres:
05-255 Stare Załubice
ul. Mazowiecka 203B
woj. mazowieckie
NIP
125-097-67-48
N 52°28.710', E 21°05.662'
Telefon:
(22) 188 51 31
E-mail:
biuro@strigma.pl
MBank
1411 4020 0400 0036 0273 9753 47
KONFIGURATOR
REALIZACJE

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu Strigma.pl jest firma Strigma (dane adresowe, Regon, NIP) zwana dalej Usługodawcą.

 2. Wszystkie zlecenia realizowane przez Usługodawcę wykonywane są w oparciu o niniejszy regulamin, a złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 3. Serwis Strigma dostępny jest dla osób prywatnych i firm zwanych dalej Użytkownikami.

 4. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania zmian na stronie Serwisu i w niniejszym Regulaminie bez konieczności uprzedzania i powiadamiania Użytkowników o wprowadzonych modyfikacjach. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie bezpośrednio po opublikowaniu na stronie internetowej serwisu Strigma.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub realizacji zamówienia, gdy uzna, że jego wykonanie mogłoby stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

 6. Brak lub odmowa akceptacji warunków niniejszego Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia na wszelkie usługi oferowane przez Usługodawcę.

Rejestracja. 

 1. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia na usługi świadczone przez serwis Strigma jest dokonanie rejestracji i posiadanie aktywnego konta w serwisie.

 2. Zakładając konto w serwisie Strigma Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i zgodnych z prawdą danych.

 3. Użytkownik podający podczas rejestracji fałszywe dane ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego powodu szkody.

 4. Rejestracja w serwisie Strigma jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o warunki określone w dziale Przetwarzanie danych.

Korzystanie z serwisu

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom serwis Strigma i jego zawartość w celu przygotowania i składania zamówień na oferowane usługi.

 2. Nabycie usług oferowanych przez Usługodawcę nie daje Użytkownikom prawa do nieautoryzowanego wykorzystywania zawartości serwisu Strigma. Za nieautoryzowane wykorzystywanie zwartości serwisu uznaje się m.in. wykonywanie wizualizacji i prezentacji na rzecz osób trzecich. Wyjątek stanowi wcześniejsze przyznanie Użytkownikowi statusu partnera handlowego. Jeżeli Usługodawca dowie się o złamaniu tego postanowienia będzie dochodził sądownie naruszenia praw autorskich.

 3. Żadna część Zawartości serwisu Strigma nie może być wykorzystana do jakichkolwiek czynności niezgodnych z lokalnym prawem i regulacjami z uwzględnieniem prawa importowego i eksportowego.

 4. Użytkownik odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo haseł i dostęp do konta w serwisie Strigma, a także za wszelkie zamówienia złożone za pośrednictwem owego konta.

Materiały objęte prawem autorskim

 1. Serwis Strigma posiada grafiki, szablony, czcionki, narzędzia, oprogramowanie i inne informacje zwane dalej Zawartością.

 2. Serwis, wraz z Zawartością, jest własnością firmy Strigma i/lub firmy, od której firma Strigma otrzymała prawa licencyjne.

 3. Wszelkie prawa odnośnie Serwisu i jego Zawartości są zastrzeżone. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do modyfikacji Zawartości bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkowników o tym fakcie.

 4. Narzędzia projektowania dostępne w serwisie Strigma składają się z ograniczonej ilości elementów. Użytkownicy nie mogą nabywać praw do poszczególnych elementów, a Usługodawca nie daje gwarancji, że produkt zaprojektowany przez jednego Użytkownika nie będzie przypominał projektu innego Użytkownika, który zdecydował się na wykorzystanie podobnych elementów.

Prawa autorskie osób trzecich

 1. W przypadku przestrzegania prawa autorskiego osób trzecich Usługodawca opiera się na oświadczeniach (za które uważa się akceptację niniejszego regulaminu) Użytkowników, którzy wykorzystując do stworzenia projektu własne materiały deklarują, że posiadają niezbędne do ich wykorzystania prawa autorskie.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika pisemnego potwierdzenia, że posiada on prawa autorskie do wykorzystanych w projekcie materiałów. W razie gdy pisemne potwierdzenie nie zostanie przedstawione lub zostanie uznane za mało wiarygodne, Usługodawca ma możliwość odmówienia realizacji danego zamówienia. 

 3. Jeśli w wyniku braku informacji ze strony Użytkownika zlecenie zrealizowane przez Usługodawcę naruszy prawa autorskie osób trzecich, odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi Użytkownik, który zobowiązany jest do zwolnienia Usługodawcy od roszczeń ze strony osób trzecich, a także do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Usługodawcę na rzecz dochodzenia prawnego.

 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość umieszczania projektów Użytkowników w galeriach z przykładowymi realizacjami. Użytkownik w każdym momencie może wyrazić brak zgody na publikacje swojego projektu. W przypadku projektów już opublikowanych Usługodawca zobowiązuje się do ich usunięcia z galerii z przykładowymi realizacjami w najkrótszym możliwym terminie oscylującym w granicach 3-7 dni.

Gwarancja

 1. Usługodawca udostępnia serwis Strigma bez gwarancji spełnienia wymagań Użytkowników.

 2. Usługodawca nie odpowiada za błędy powstałe w wyniku nieprzemyślanych wyborów Użytkowników podczas projektowania (np. błędy w pisowni, słaba jakość i złe wykadrowanie obrazów) i nie ma obowiązku sprawdzenia poprawności projektu zaakceptowanego przez Użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie może zagwarantować stałego dostępu do serwisu Strigma, a także nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i elektroniczne występujące podczas projektowania produktów bądź dokonywania zakupów przez Użytkowników.

 2. W celu wykluczenia błędów Użytkownikowi przysługuje prawo do dodatkowych wyjaśnień drogą mailową bądź telefoniczną aż do momentu, w którym dokona potwierdzenia zamówienia. Dopiero wówczas zamówienie zostanie skierowane do realizacji.   

 3. Usługodawca nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie towaru zakupionego przez Użytkownika, jeśli zmiana terminu nie powstała w wyniku zaniedbania z jego strony.

 4. Usługodawca nie odpowiada za różnice spowodowane użytkowaniem różnego rodzaju monitorów komputerowych, które mogą w mniejszym lub większym stopniu wywoływać przekłamanie realnej kolorystyki obrazów widocznych na stronach serwisu Strigma.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa produktu zrealizowanego od oferowanego. W przypadku projektów, do realizacji których wykorzystuje się różnego rodzaju nośniki, nieznaczne różnice kolorystyczne, jak również nieznaczne odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości materiału i powierzchni nie są całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają zatem do składania reklamacji.

Realizacja zamówienia

 1. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość z informacjami o szczegółach zamówienia na podany przy rejestracji adres e-mail. Kolejne wiadomości będą wysyłane na bieżąco, po każdej zmianie statusu zamówienia.

 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania bądź anulowania zamówienia, jeśli zaistnieją okoliczności, które czasowo bądź całkowicie uniemożliwią jego realizację, a także w przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z niezgodną z obowiązującym prawem treścią zamówienia.

 3. W przypadku anulowania zamówienia Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Użytkownika o tym fakcie drogą mailową, a także do zwrotu ewentualnej płatności za zamówienie w przeciągu …?... dni roboczych.

 4. Cena produktu zamówionego przez Użytkownika jest ceną, którą zaakceptował on w momencie składania zamówienia. Do ceny zaakceptowanej kwoty zostaną doliczone jedynie koszty domyślnej bądź wybranej opcji przesyłki. Niniejsze kwoty obejmują podatek VAT.

 5. Ceny podane w serwisie Strigma mogą ulec w dowolnym momencie poprzedzającym złożenie zamówienia przed Użytkownika.

Dostawa i płatność

 1. Płatność za usługi dostępne w serwisie Strigma może odbywać się poprzez przelew bankowy na konto Usługodawcy, płatność błyskawiczną za pośrednictwem serwisu płatności.pl, płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera lub płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego.

 2. Produkty dostarczane są do Użytkowników za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS bądź Poczty Polskiej.

 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi podczas finalizacji zamówienia kosztami usługi oraz standardowej formy przesyłki. Użytkownik, który chce skorzystać z przesyłek specjalnego rodzaju zobowiązuje się do poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów.

 4. W momencie wysyłki zamówienia prawo własności oraz ryzyko szkody zostaje przeniesione z Usługodawcy na Użytkownika.

 5. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi przesyłki, powstałymi podczas dostawy, mogą być rozpatrywane przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego, który spisać można w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Aby zachować prawo do reklamacji Użytkownik powinien odmówić przyjęcia uszkodzonego towaru i jak najszybciej skontaktować się z Usługodawcą.

 6. Zgodnie z art. 545 §2 KC Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji dotyczącej powstałych w trakcie transportu szkód, jeśli przesyłka nie została sprawdzona w obecności kuriera i nie został spisany protokół reklamacyjny. 

Reklamacje i odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy jedynie w przypadku zakupu podstawowych wersji produktów dostępnych w serwisie Strigma. Odstąpienie od umowy i zwrot produktów nie jest możliwy w przypadku zamówień wykonanych według indywidualnego projektu Użytkownika.

 2. W celu zwrotu bądź reklamacji zmówienia Użytkownik musi powiadomić o tym zamiarze Usługodawcę drogą pisemną bądź elektroniczną w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

 3. Zwracany lub reklamowany produkt powinien być kompletny, pozbawiony znaków użytkowania i odesłany w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport. Odstępstwa od niniejszej reguły uniemożliwiają dokonanie zwrotu bądź reklamacji.

 4. Wpłacona przez Użytkownika należność za produkt zostanie zwrócona na jego konto bankowe w przeciągu 10 dni roboczych.

 5. Dokonując zwrotu bądź reklamacji Użytkownik odsyła produkt na własny koszt w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zgłoszono reklamację. Przekroczenie podanego terminu może skutkować odmową przyjęcia zwrotu lub reklamacji.

 6. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu gwarancji wiąże się jedynie z niezgodnościami ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem, które powstały w procesie jego realizacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z wady i niezgodności powstałe podczas dostawy bądź z winy Użytkownika.

Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe udostępniane serwisowi Strigma przez Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i aktualnie obowiązującym prawem.

 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany danych zarejestrowanych w serwisie Strigma, który zobowiązuje się do zapewnić skuteczną ochronę prywatności wszystkim Użytkownikom.

 3. Informacje i dane udostępnione przez Użytkownika podczas korzystania z serwisu wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień.

 4. Dane osobowe, a przede wszystkim adres e-mail Użytkownika, mogą być wykorzystywane do przesyłania ofert i informacji handlowych związanych z aktualną ofertą serwisu Strigma.

 5. Użytkownik w dowolnym momencie może zadeklarować, że nie chce otrzymywać od Usługodawcy informacji promocyjnych. Odpowiednie dla tego celu ustawienia znajdują się w ustawieniach konta.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 3. Korzystanie z serwisu Strigma jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.